REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PATRIZIA PEPE www.patrizia.com.pl 

Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. 

Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje pojęć:

 1. Sklep internetowy PAZTRIZIA PEPE  - sklep działający pod adresem
  http://patrizia.com.pl/
    prowadzony przez Andrzeja Oleksika prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwa VEGA Andrzej Oleksik, nr NIP 796-003-85-77,  z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Ziębickiej 74, e-mail salon@patrizia.com.pl , tel. 663 902 389,  za którego pośrednictwem Sprzedający,  przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, sprzedaje  Produkty, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie;
 2. Sprzedający - podmiot zarządzający  i prowadzący Sklep internetowy , którym jest  Andrzej Oleksik prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą  VEGA Andrzej Oleksik, nr NIP 796-003-85-77,  z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Ziębickiej 74, e-mail salon@patrizia.com.pl , tel. 663 902 389,
 3. Klient/Kupujący  – podmiot dokonujący zakupu w Sklepie internetowym Produktów oferowanych do sprzedaży lub korzystający z usług Sklepu internetowego przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość;
 4. Konsument osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej nie związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z dnia z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny - tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.);
 5. Produkty – to odzież i akcesoria marki PATRIZIA PEPE oferowane przez Sprzedającego, które można zamawiać zgodnie z niniejszym Regulaminem, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość;
 6. Umowa – umowa dotycząca sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedającym, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, to jest bez jednoczesnej obecności stron, za pośrednictwem Sklepu internetowego, do zawarcia  której dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta w Sklepie internetowym oraz potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
 7. Cena - ceny  Produktów w Sklepie internetowym są cenami brutto ( zawierają podatek VAT) i są wyrażone w złotych polskich. Ceny Produktów nie zawierają innych ponoszonych przez Klienta kosztów, w tym kosztów dostawy, które są wskazane w treści zamówienia w trakcie wybierania Produktów i dodane do ceny Produktów.  Klient zobowiązany jest do zapłaty łącznej ceny, na którą składa się cena za Produkt ( Produkty), cena za dostawę i opcjonalnie inne dodatkowe koszty  w związku z zamówieniem Produktu. Cena podana przy każdym towarze obowiązuje do czasu wyczerpania zapasów magazynowych. Sprzedający ma prawo zmiany cen Produktów prezentowanych na stronie Sklepu internetowego,  przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu. Dokonane w takim trybie zmiany nie mają wpływu za zamówienie złożone przez datą wejścia w życie zmian.
 1. Przyjmowanie i realizacja zamówień


1. Sklep obsługuje klientów na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Do zakupów w sklepie upoważnione są wyłącznie osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych 

 1. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby towary prezentowane na stronie sklepu internetowego PATRIZIA PEPE pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający zawiadomi o tym fakcie Kupującego i w przypadku dokonania zapłaty ceny przez Kupującego, otrzyma on zwrot całej otrzymanej przez Kupującego sumy pieniężnej,  chyba  że Strony postanowią inaczej 
 2. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie sklepu internetowego PATRIZIA PEPE  przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę. 
 3. W celu złożenia zamówienia należy:
 1. wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”, wybrać sposób dostawy zamówionych produktów (przesyłka kurierska albo odbiór osobisty w salonie), koszt dostawy towaru są pokrywane przez Klienta.
 2. wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu. W przypadku wybrania dostawy kurierem Klient musi dodatkowo wpisać swój numer telefonu do kontaktu z kurierem.
 3. jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT, zaznaczyć odpowiednią  opcję i  wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia,
 4. wybrać sposób płatności, 
 5. dokonać akceptacji warunków Regulaminu, 
 1. wyrazić zgodę  na przesyłanie faktur elektronicznych w rozumieniu art. 106 n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U. nr 177 poz. 1054 z późn.zm.), jeżeli Kupujący z tej opcji chce skorzystać. 
 1. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym PATRIZIA PEPE  stanowi zawarcie prawnie wiążącej umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym  a Kupującym. 
 2. Po złożeniu zamówienia , w terminie 3 dni, do Kupującego zostanie przesłane na wskazany przez niego adres e-mail, potwierdzenie zawarcia tej umowy drogą elektroniczną, z informacją iż zamówienie zostało przyjęte do realizacji i zostanie przekazane do wysyłki w terminie 3 dni  od momentu potwierdzenia zamówienia (w przypadku płatność za pobraniem) albo otrzymania zapłaty (w przypadku płatności przelewem) pod warunkiem,  iż  stany magazynowe pozwalają na realizację zamówienia.
 3. W przypadku niedostępności zamówionego  produktu, w szczególności z uwagi na chwilowy brak towaru w magazynie bądź wyczerpanie zapasów danego produktu, Kupujący jest niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 dni, informowany o tym przez sprzedającego drogą telefoniczną lub elektroniczną w celu zasygnalizowania problemu i zaproponowania alternatywnego produktu (świadczenia zastępczego), odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu pierwotnie zamówionego produktu oraz za tę samą cenę lub anulowania zamówienia, rozumianego jako odstąpienie od umowy.
 4. Propozycja Sklepu, o której mowa powyżej nie jest wiążąca dla Kupującego i tym samym  ma on prawo nie przyjąć świadczenia zastępczego i odstąpić od umowy, o czym zostanie poinformowany przez Sklep. W takim przypadku, koszt zwrotu produktu ponosi Sklep.
 5. Warunkiem realizacji przez sklep złożonego zamówienia jest otrzymanie zapłaty od Klienta za zamówiony towar wraz z kosztami przesyłki w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji ze sklepu, o której mowa w pkt. 3 niniejszego Regulaminu. Brak zapłaty za zamówiony towar w wyżej wymienionym terminie przez sklep skutkuje anulowaniem otrzymanego zamówienia przez sklep, rozumianego jako odstąpienie od umowy.
 6. W przypadku wpływu do sklepu zapłaty za towar po upływie terminu wskazanego w pkt 9  Regulaminu, Sklep w porozumieniu z Klientem, w przypadku dysponowania zamówionym towarem bądź  zrealizuje złożone zamówienie, pomimo przekroczenia terminu do dokonania przez Klienta zapłaty, bądź dokona zwrotu wpłaconej przez Klienta kwoty. 
 7.   W przypadku dokonywania zwrotu uiszczonej przez Klienta zapłaty w przypadkach opisanych w pkt. 10 Regulaminu, sklep dokonywać jej zawsze będzie zgodnie z danymi zawartymi w poleceniu przelewu, tj. na rachunek z którego dokonano zapłaty za towar,  w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zapłaty przez sklep.


 1. Odstąpienie od umowy
 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty wejścia w posiadanie rzeczy przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od wejścia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Aby skorzystać z takiego prawa Kupujący zobowiązany jest poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, składając jednoznaczne oświadczenie, które może zostać na przykład wysłane pocztą na adres: C.H. RENOMA, SALON PATRIZIA PEPE, ul. Świdnicka 40, 50-024 Wrocław, może to także zrobić drogą mailową na adres: salon@patrizia.com.pl CH RENOMA, SALON PATRIZIA PEPE, ul. Świdnicka 40, 50-024 Wrocław, bądź poprzez wypełnienie formularza dostępnego poniżej, to jest formularza odstąpienia od umowy,  w terminie 14 dni. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można również złożyć przy wykorzystaniu formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta, wypełnionego zgodnie z pouczeniem stanowiącym załącznik nr 1  do ustawy o prawach konsumenta. Jeżeli Kupujący skorzysta z możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sprzedający prześle Kupującemu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną).
 2. ZAŁĄCZNIK 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KUPUJĄCEGO BĘDĄCEGO KONSUMENTEM. WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY Prawo odstąpienia od umowy Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia [1] Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas [2] o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. [3] Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Skutki odstąpienia od umowy W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. [4] [5] [6] Instrukcja wypełniania: [1] Proszę wpisać jeden z następujących fragmentów tekstu w cudzysłowie: w przypadku umów o świadczenie usług lub umów, których przedmiotem jest dostarczanie wody, gazu lub energii elektrycznej, w przypadku gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, dostarczanie energii cieplnej lub dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym: "zawarcia umowy."; w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą): "w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy."; w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno: "w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy."; w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach: "w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części."; w przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony: "w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.". [2] Proszę wpisać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, Państwa numer telefonu, numer faksu i adres e-mail. [3] Jeżeli umożliwiają Państwo konsumentowi wypełnienie i przesłanie informacji o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na Państwa stronie internetowej, proszę wpisać, co następuje: "Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej [proszę wstawić adres strony internetowej]. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).". [4] W przypadku umów zobowiązujących do przeniesienia własności rzeczy, w których nie zaproponowali Państwo, że odbiorą rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, proszę wpisać, co następuje: "Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.". [5] Jeżeli konsument otrzymał rzeczy w związku z umową: a)  proszę wpisać: -  "Odbierzemy rzecz"; lub -  "Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz lub... [proszę tutaj wpisać nazwę i pełny adres pocztowy, w przypadku gdy ma to zastosowanie, osoby upoważnionej przez Państwa do odbioru rzeczy], niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni."; b)  proszę wpisać: -  "Ponosimy koszty zwrotu rzeczy."; -  "Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy."; -  Jeżeli w przypadku umowy zawieranej na odległość nie oferują Państwo ponoszenia kosztów zwrotu rzeczy, a rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą: "Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy:... PLN [proszę wpisać kwotę]"; lub jeżeli nie można, rozsądnie oceniając, wcześniej obliczyć kosztów zwrotu rzeczy: "Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około... PLN [proszę wpisać kwotę]."; lub -  Jeżeli, w przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, a dostarczono ją do miejsca zamieszkania konsumenta w chwili zawarcia umowy: "Odbioru rzeczy dokonamy na nasz koszt"; oraz c)  proszę wpisać: "Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.". [6] W przypadku umów dotyczących świadczenia usług lub dostarczania wody, gazu lub energii elektrycznej, w przypadku gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, lub dostarczania energii cieplnej, proszę wpisać, co następuje: "Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług lub dostarczania wody/gazu/energii elektrycznej/ energii cieplnej [niepotrzebne skreślić] przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.".

  ZAŁĄCZNIK 2. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY. (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) -  Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail] -  Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*) -  Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) -  Imię i nazwisko konsumenta(-ów) -  Adres konsumenta(-ów) -  Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) -  Data (*) Niepotrzebne skreślić.

 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący będący konsumentem wysłał oświadczenie o odstąpieniu od umowy zgodnie z informacjami zawartymi w pkt. 12 Regulaminu  powyżej przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy  niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności przez Sprzedającego. Sprzedający ma prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwracaną w związku z odstąpieniem od umowy rzecz należy odesłać lub przekazać na adres: CH RENOMA, SALON PATRIZIA PEPE, ul. Świdnicka 40, 50-024 Wrocław ,  niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 5. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy w związku z odstąpieniem od umowy. Sprzedający informuje, że w przypadku rzeczy, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać w zwykły sposób odesłane pocztą, koszty zwrotu towarów szacowane są na kwoty wyszczególnione w zakładce Koszty zwrotu rzeczy.
 6. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część oraz wszelkimi oznaczeniami znajdującymi się na towarze to jest metki materiałowe i papierowe , wszyta informacja o sposobie pielęgnacji i składzie surowcowym oraz inne informacje sklepu przekazane wraz z towarem ) oraz nie używany przez Kupującego, w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zaleca się należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenia wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W razie zmniejszenia wartości zwróconej rzeczy lub dostarczenia jej w stanie niekompletnym  Sprzedającemu przysługuje prawo do dochodzenia od Kupującego odszkodowania, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.
 7. Dokument zakupu jest wystawiany przez sklep w momencie wysyłki towaru i wysyłany razem z towarem. Do dokumentów zakupu zostaną również dołączone warunki użytkowania towaru w postaci metki materiałowej lub w formie pisemnej W przypadku potrzeby wystawienia faktury VAT w formularzu zamówienia należy wybrać odpowiednią opcję i wpisać NIP oraz dokładne dane odbiorcy konieczne do poprawnego wystawienia faktury VAT. Przesłanie zamówienia z opcją wystawienia faktury VAT jest równoznaczne z upoważnieniem sklepu do wystawienia faktury VAT na zakupione towary bez podpisu odbiorcy.
 8. Sklep dokonuje wysyłki towaru na adres zgodny z danymi Klienta podanymi zgodnie z pkt 4 niniejszego Regulaminu, z wyjątkiem sytuacji, w której w zamówieniu Klient złoży wyraźną dyspozycje wysyłki towaru pod adres odmienny niż wskazany zgodnie z pkt.4  Regulaminu.


 1. Sklep dokonuje wysyłki towaru tylko jednokrotnie. W przypadku zwrotu przesyłki do sklepu w winy Klienta, sklep obciąży Klienta kosztami tejże wysyłki. W porozumieniu z Klientem sklep może dokonać ponownej wysyłki towaru pod warunkiem dokonania uprzedniej zapłaty za ponowną przesyłkę przez Klienta.


 1. Płatność
 1. Po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji Kupujący zobowiązany jest do uiszczenia płatności na rzecz Sprzedającego,  ceny za produkt (Produkty ) i opłatę za przesyłkę
 2. W sklepie  internetowym PATRIZIA PEPE istnieje możliwość płatności w następujący sposób:
  1. Przelew na konto bankowe Sprzedającego - przelewając pieniądze bezpośrednio na konto Sprzedającego  BANK BZ WBK nr rachunku: 65 1500 1171 1211 7005 8359 0000 . Kupujący nie ponosi dodatkowych kosztów ze strony Sprzedającego za korzystanie z tej formy płatności. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego;
  2. Płatność za pobraniem - wybierając tę metodę Kupujący dokonuje zapłaty w momencie dostarczenia towaru i nie jest obciążany dodatkowymi kosztami ze strony Sprzedającego za korzystanie z tej formy płatności. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po potwierdzeniu przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji;
 3. Dostępne formy płatności widoczne są dla Kupującego na stronie sklepu w zakładce Sposób płatności oraz podczas składania zamówienia.
 4. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Sprzedającego (w przypadku płatności przelewem).
 5. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą wynikową ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu .


 1. Dostawa
 1. Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Czas realizacji zamówienia obejmuje każdorazowo czas potrzebny na wysyłkę zamówionego towaru powiększony o czas na jego dostawę.
 3. Czas dostawy jest orientacyjny zależy od przewoźnika, rodzaju przesyłki i adresu odbiorcy. W przypadku płatności przelewem liczony jest od chwili zaksięgowania wpłaty przez Sprzedającego i dla firm kurierskich  wynosi zwykle 1-2 dni roboczych. Przy wyborze opcji „płatność za pobraniem”- niezwłocznie po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia zawarcia umowy ze Sprzedającym . 
 4. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie informacji elektronicznej na adres email podane w zamówieniu.  
 5. Kupujący może również odebrać zamówiony towar osobiście w Salonie PATRIZIA PEPE , C.H.  RENOMA, ul. Świdnicka 40, 50-024 Wrocław , po uprzednim obustronnym potwierdzeniu terminu odbioru. 
 6. Zaleca się, aby Kupujący ocenił stan towaru i jego zgodność z zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia towaru zaleca się w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierający opis ubytku lub uszkodzenia. Reklamowany towar  należy wraz z fakturą sprzedaży zwrócić Kurierowi. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden towar, należy zwrócić je wszystkie. Koszt zwrotu reklamowanego towaru ponosi w tym przypadku Sprzedający. Kiedy towar znajdzie się ponownie u Sprzedającego ,  uszkodzony zostanie wymieniony na nowy, a nowa przesyłka zostanie wysłana na koszt Sprzedającego. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia towaru w czasie późniejszym należy postępować zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w rozdziale V „Reklamacje”.
 7. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący. Informacja o kosztach dostawy umieszczone są na stronie internetowej PATRIZIA PEPE pod linkiem http://patrizia.com.pl/strona/warunki-dostawy  Koszt dostawy towaru przez kuriera jest uzależniony od objętości towarów i widoczny jest w karcie produktu każdego z towarów prezentowanych na stronie internetowej sklepu PATRIZIA PEPE oraz podczas składania zamówienia i w jego podsumowaniu.
 8. W momencie przyjęcia towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tego momentu  towar staje się własnością Kupującego.


 1. Reklamacje

 

 1. Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia zakupionej przez Kupującego rzeczy bez wad. Regulacja odpowiedzialności Sprzedającego za wady rzeczy zawarta jest w przepisach Kodeksu cywilnego.

 2. Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi On, że towar posiada wady fizyczne, Kupujący może zgłosić reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową,  drogą elektroniczną  na adres e-mail : salon@patrizia.com.pl
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis reklamacji,  w szczególności wskazać na czym jego zdaniem polega wada towaru, kiedy została ona stwierdzona, czego Kupujący domaga się od Sprzedającego oraz podać swoje dane kontaktowe.  
 4. Jednocześnie należy przesłać reklamowany towar wraz kompletem dołączonych do towaru akcesoriów oraz dokumentem potwierdzający nabycie reklamowanego towaru w Sklepie (oryginałem  paragonu lub faktury , potwierdzeniem przelewu z rachunku bankowego, etc.), na adres: CH RENOMA, SALON PATRIZIA PEPE, ul. Świdnicka 40, 50-024 Wrocław .
 5. Sprzedający w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Kupującego i powiadomi go o sposobie jej rozstrzygnięcia drogą wybraną przez Kupującego w formularzu zgłoszenia reklamacyjnego. 
 6. Jeżeli towar ma wadę, Kupujący  może żądać obniżenia ceny albo odstąpić od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni wadliwy towar na wolny od wad lub go naprawi. Ograniczenie to nie ma zastosowania jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sklep albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany lub naprawy towaru. 
 7. Kupujący może zamiast zaproponowanej przez Sklep naprawy towaru żądać jego wymiany lub zamiast wymiany żądać naprawy, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.
 8. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady.
 9. Zamiast żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, Kupujący ma prawo żądać wymiany lub naprawy towaru. Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego , jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową towaru wadliwego w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 10. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Sklep - w zależności od sposobu załatwienia reklamacji  -  odsyła pełnowartościowy produkt na swój koszt na adres podany przez Kupującego, zwraca odpowiednią część ceny w związku z jej obniżeniem lub, w przypadku odstąpienia od umowy, zwraca należność za reklamowany towar w ciągu 14 dni, od daty rozpatrzenia reklamacji.
 11. Transport reklamowanych Produktów odbywa się na zlecenie i koszt  Sprzedającego za pośrednictwem wybranej przez niego firmy kurierskiej.
 12. Sprzedający poinformuje Kupującego o sposobie rozpatrzenia jego reklamacji. W przypadku nieuznania reklamacji skierowanej do Sprzedającego przedstawi on uzasadnienie swojej decyzji.
 13. Zaleca się, aby Kupujący odbierając przesyłkę z towarem pokwitował jej odbiór w obecności kuriera z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym albo że przesyłka nosi ślady uszkodzenia z jednoczesnym opisem tych uszkodzeń.
 14. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady jedynie w przypadku stwierdzenia wady przed upływem dwóch lat od wydania towaru Kupującemu (art. 568 § 1 Kodeksu cywilnego).
 15. W przypadku, gdy Kupujący nie zgadza się z decyzją Sprzedającego o odmowie uwzględnienia reklamacji, Kupujący może skierować sprawę pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego. Jeżeli Kupujący jest konsumentem i chce rozwiązać spór ze Sprzedającym bez kierowania sprawy do sądu powszechnego, to może skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów  ( mediacja albo  rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego  działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej)  Skorzystanie z mediacji nie wyłącza możliwości wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego lub skierowania sprawy do sądu polubownego. Wyrok sądu polubownego lub ugoda przed nim zawarta mają moc prawną na równi z wyrokiem sądu powszechnego lub ugodą zawartą przed sądem powszechnym po ich uznaniu przez sąd powszechny albo po stwierdzeniu przez sąd powszechny ich wykonalności. Kupujący, będący konsumentem, ma również prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub może zasięgnąć informacji u właściwej miejscowo Federacji Konsumentów.


 1. Ochrona danych osobowych
 1. Sprzedający (tj. Vega Andrzej Oleksik z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Ziębickiej 74, e-mail salon@patrizia.com.pl , tel. 663 902 389,) jest administratorem danych osobowych uzyskanych  od Kupujących w sklepie internetowym PATRIZIA PEPE.
 2. Dane osobowe podane przez Kupującego są przetwarzane w celach realizacji umowy sprzedaży oraz za odrębną, wyraźną zgodą mogą być przetwarzane w celach marketingowo-promocyjnych, zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn.zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100 z 2004 r., poz.1024) i zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO) stosowanego od 25 maja 2018r.
 3.   Sprzedający informuje, że dane osobowe Kupujących będą przetwarzane w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z czym mogą być przekazywane firmom kurierskim lub innym podmiotom pośredniczącym w dostarczeniu zakupionych towarów do Kupujących   
 4. Kupującym przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych przetwarzanych przez  Sprzedającego oraz prawo ich poprawiania. Dane osobowe są podawane dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja zamówienia ani skorzystanie z innych usług.
 5. Kupujący może w każdym czasie anulować zgodę na otrzymywanie materiałów promocyjnych  wysyłając stosowny wniosek na adres e-mail salon@patrizia.com.pl
 6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek jest niezbędne dla realizacji zawartej umowy sprzedaży.
 7. Kupującemu przysługuje prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Jego temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia swoich danych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: salon@patrizia.com.pl
 8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10.  Państwa dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zobowiązania wynikającego z umowy. 


 1. Wymagania techniczne 


 1. Strona internetowa http://patrizia.com.pl/ za pośrednictwem której Sklep prowadzi sprzedaż, działa w technologii html.
 2. Do przeglądania i korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie dostępu do sieci Internet. Przeglądanie i korzystanie ze Sklepu wymaga przeglądarki internetowej w wersji np. Firefox 21.0 oraz 22.0,Safari 6, Chrome 26 oraz 27.
 3. Korzystanie ze Sklepu wymaga takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która umożliwia przyjmowanie i wykorzystywanie plików cookies.
 4. Sklep zakazuje publikowania na portalu Sklepu treści o charakterze bezprawnym, w tym treści wulgarnych oraz treści naruszających dobra osobiste Sklepu, kontrahentów lub osób trzecich.
 5. Wszystkie prezentowane na stronie sklepu internetowego PATRIZIA PEPE  towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi marki PATRIZIA PEPE.

VIII. Pozostałe postanowienia


 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności   Kodeks cywilny, Ustawa o prawach konsumenta z  dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)
 2. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym PATRIZIA PEPE konieczna jest pełna akceptacja niniejszego Regulaminu.
 3. Niniejszy Regulamin jest dostępny  pod adresem internetowym http://patrizia.com.pl/     oraz w wersji pisemnej pod adresem    CH RENOMA, SALON PATRIZIA PEPE, ul. Świdnicka 40, 50-024 Wrocław .
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu na zasadach określonych poniżej. Zmiany będą publikowane w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na stronie sklepu internetowego PATRIZIA PEPE wraz z informacją o dokonanych zmianach. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym każdorazowo przez Sprzedającego, nie krótszym niż 7 dni od chwili udostępnienia na stronie sklepu internetowego PATRIZIA PEPE zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu. Każdorazowo do dokonania zakupów w sklepie internetowym PATRIZIA PEPE konieczne jest zapoznanie się z aktualną wersją Regulaminu i jej akceptacja.
 5. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia 21.09.2016 r. i dotyczą umów zawieranych nie wcześniej niż od tej daty.